PÅMELDING

Den første personen i laget som melder seg på vil motta en kode, som de resterende lagmedlemmene må benytte seg av når de melder seg på.

For å komme i gang med påmeldingen skal du hente frem påmeldingsskjemaet, hvor de aller fleste feltene er obligatoriske, dvs du MÅ fylle dem ut. For laget fyller du ut nettside/website (dette feltet er ikke obligatorisk), navn på laget og om dere har privat support. I tillegg må du krysse av for om dere skal konkurrere i eliteklassen. Prosessen vil ta litt tid og før du setter i gang må du ha klar følgende informasjon om deg selv:

 

 • Fornavn/First nameOffroad Finnmark Foto: Hans Idar Haldorsen
 • Etternavn/Surname
 • Adresse/Address – gateadresse, postnr + sted
 • Land/Country
 • Kjønn/sex
 • Tlf nr/Phone number
 • E-mail address
 • Fødselsdato/Date of birth
 • Rytter CV/ Track record/CV (Vi og de som følger med på rittet ønsker å vite noe mer om deg som ryttet, her kan du skrive hva du har deltatt i, hva din ranking er, dine ambisjoner med mer)
 • Nettside/Website. Dette feltet er ikke obligatorisk
 • Sykkelmerke/Bike (fullt navn og merke,dette for at teknisk bil skal kunne planlegge)
 • Lokalavis/ Local newspaper (før/under rittet vil vi ha muligheten til å sende oppdateringer om rittet til din lokalavis)
 • Nærmeste pårørende/Relation (skulle det skje noe med deg under rittet, er det veldig viktig at vi vet hvem vi skal kontakte)
 • Nærmeste pårørende sitt tlf nr/ Relations phone (som over)
 • Helse informasjon/Health info (vi må vite om du har noen slags (mat)allergi, har diabetes, epilepsi eller annet)

I tillegg må du laste opp et bilde av deg selv, allerhelst et portrettbilde. 

Vi stiller også følgende spørsmål:

 • Hvor har du hørt om Offroad Finnmark?
 • Hvorfor Offroad Finnmark?
 • Hva er dine ambisjoner i Offroad Finnmark?
 • Hva er dine forventninger til oss som arrangør?
 • Hvor mange ganger har du blitt finisher i Offroad Finnmark?
 • Hvilken størrelse bruker du i finishertrøje?

Det siste spørsmålet handler om hvilken rittpakke du ønsker.

Før du melder deg på må du også lese 'release from liability' dokumentet vårt.

 

Betaling

Prisene er pr. deltaker på laget. Depositum kr. 1500,- betales til konto 1503.05.00757 ved påmelding. Vi sender ut faktura på resterende beløp i slutten av februar. Alle deltakere på laget må være tilmeldt før fristen for å få rimeligste pris.

 

SETT I GANG MED PÅMELDINGEN!


Registration

The first person in the team to register will receive a code. The remaining team members must use this code when they sign up.

To register you need to open the registration form, on which most fields are compulsory, i.e. you MUST complete them. For teams, include the website address (not compulsory), the team name and if you ride with private support. In addition, you must check whether you will be competing in the elite class The process will take a little time so before you start you must have the following information about yourself at the ready:

 

Information about your self: Offroad Finnmark Foto: Hans Idar Haldorsen

 • First name
 • Surname
 • Address
 • Country
 • Sex (this in order to put you in the right class)
 • Phone number
 • E-mail address
 • Date of birth
 • Track record/CV (As race organisers and race spectators we want to know more about you as a rider, so here you can note down the races you have taken part in, what your ranking is, what your ambitions are, etc.)
 • Website (this field is not mandatory)
 • Bike (model and year, this is for planning for the technical vehicle)
 • Local newspaper (before/during the race we wish to be able to send updates about the race to your local paper)
 • Relation (if anything should happen to you during the race, it is very important we should know who to contact)
 • Relations phone (as above)
 • Health info (we have to know if you have any kind of (food) allergy, diabetes, epilepsy or other condition)

In addition, you must upload a picture of yourself, preferably a portrait shot.

We will also ask you some additional questions:

 • Where did you hear about Offroad Finnmark?
 • Why Offroad Finnmark?
 • What are your ambitions in Offroad Finnmark?
 • What are your expectations to us as race organizer?
 • How many times have you been finisher in Offroad Finnmark?
 • What size do you use (finisher jersey)?

The last question is regarding package selection.

Payment

You must pay 1500,- NOK in deposit to our bank account upon registering. We will send you an invoice on the remaining amount in late February. All riders must sign up before the deadline to be able to get the cheapest price. Please make sure that the that the full amount transferred. You're personally responsible for paying any fees regarding the payment.

Payment

We will send you an invoice. Please make sure that the full amount transferred. You're responsible for paying any fees regarding the payment.

 

Release from liability

Before you begin the registration you must read the release from liability document.

 

BEGIN YOUR REGISTRATION!