RITTENE

Offroadfinnmark er verdens tøffeste terrengsykkelritt og går 700 kilometer gjennom urørt villmark på kryss og tvers av Finnmarksvidda.

Verdens tøffeste terrengsykkelløp

Den lange versjonen av offroadfinnmark går 700 kilometer gjennom urørt villmark på Finnmarksvidda. Traséen går i en sløyfe fra Alta via Lakselv og Karasjok til Kautokeino og Masi tilbake til Alta. Vinneren i 2013, det danske laget Slettestrand Racing, gjennomførte på 53 timer og 35 minutter inkludert obligatoriske pauser. Rittet finnes også i en kortere utgave, som går 300 kilometer i en sløyfe fra Alta mot Suossjavri sør for Masi og tilbake. 2013-vinnerne her gjennomførte på 18 timer og 42 minutter.  Ingen får lov å sykle alene, lagene består av to til tre personer.

Terrenget

Traseen følger kjerreveier, tråkk og stier på Finnmarksvidda. På enkelte partier mangler det sti, og syklingen blir særdeles krevende, man må til og med bære sykkelen. Hundrevis av bekker og noen mindre og større elver må også forseres. Antall klatremeter på 700-distansen er mellom 9 og 10 000. Rittet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten midnattssola. Det er lyst døgnet rundt, og dermed kan rittet gå uten stans i opp mot tre døgn.

Sjekkpunkter og distanser

Deltakerne sykler dag og natt langs traséen. Når de kommer til et av sjekkpunktene, er det obligatorisk stopp i fem minutter. På 700-rittet er det i tillegg tre obligatoriske stopp à tre timer. 300-rittet har ett obligatorisk stopp på to timer.  Offroadfinnmark stopper med andre ord ikke før sistemann er i mål, det er alltid noen som er underveis.  Sjekkpunktene er fjellstuer, skoler og grendehus. På sjekkpunktene får deltakerne både mat, drikke og mulighet til å hvile, og de kan også få teknisk hjelp med sykkelen. Deltakerne spores via en App på deres egen mobil, og de kan følges direkte på et kart på nett eller ved en spesielt utviklet App.

Fra Danmark til Finnmark

Deltakerne er i klassen særdeles spreke amatører, og den typiske deltakeren er en mann på rundt 40 som trener mye.  På 700-rittet er det i 2014 en tydelig dansk dominans, mens det også kommer en del tyskere, mens nordmenn kommer først på tredjeplass. 300-rittet er derimot dominert av nordmenn, og med sterk lokal deltakelse.

150 frivillige

Offroadfinnmark utmerker seg med et høyt servicenivå. Hele 150 frivillige er i sving for å sørge for en prikkfri avvikling og omsorg og oppfølging av deltakerne, og de jobber langs hele traséen på hele Finnmarksvidda så vel som i start- og målområdet i Alta.


The races

OffroadFinnmark is the toughest terrain-cycling race in the world. 700 kilometres through unspoilt wilderness, all across the Finnmark mountain plateau.

The toughest mountainbike race in the world

The long version of OffroadFinnmark stretches across 700 kilometres of unspoilt wilderness on the Finnmark mountain plateau. The trail goes from Alta, through Lakselv and Karasjok, onto Kautokeino and Masi before returning to Alta. Slettestrand Racing, the Danish winners in 2013 completed the race in 53 hours and 35 minutes, obligatory rests included. The race also exists in a shorter version, stretching 300 kilometres from Alta towards Soussjavri south of Masi and back again. In 2013 the winners completed the race in 18 hours and 42 minutes. Noone is allowed to ride alone, teams consist of two or three persons.

Terrain

The trail follows offroad paths, trails and cart roads on the Finnmark mountain plateau. Certain stretches have no paths whatsoever, making the cycling extremely demanding. In certain areas the riders have to carry their cycles. Hundreds of streams and a few rivers of various sizes have to be crossed. In offroad 700 the riders have to climb approximately 9-10000 metres. The race would not be possible to complete had it not been for the midnight sun. 24 hours of daylight ensures that the race can be completed without halt through three full days.

Checkpoints and distances

The participants cycle day and night along the trail. When they reach one of the checkpoints, they make a obligatory stop for five minutes. On of700 there are three additional stops measuring three hours each. Of300 has one obligatory stop of 2 hours. OffroadFinnmark does in other words not end before the last rider has finished, there is always someone riding. The checkpoints are mountain lodges, schools and community houses. At the checkpoints the riders are given food, drinks and an opportunity to rest. The riders can also receive help and service to their bikes at the checkpoints. The riders are tracked by an app installed on their own cellphones. All riders can be tracked directly through a map, online or through a specially designed app.

From Denmark to Finnmark

Riders in the race are exceptionally vigorous amateurs, and the prototype participant is a man of approximately 40 years of age in prime condition. Of700 in 2014 is dominated by the Danish riders, but there will also be several Germans attending. Norwegian participants only place third. Of300 on the other hand is dominated by Norwegians, many of them locals.

150 volunteers

OffroadFinnmark distinguishes itself through a high level of service. An impressive 150 volunteers strive to make the event a success. Caring for and attending to the needs of the riders, the volunteers are found all along the routes, on the mountain plateau, in the wilderness and near the start and finishing areas.