RACE AND COMPETITORS

Offroad Finnmark er verdens tøffeste terrengsykkelritt og går 700 kilometer gjennom urørt villmark på kryss og tvers av Finnmarksvidda.

Verdens tøffeste terrengsykkelritt

Den lange versjonen av Offroad Finnmark går 700 kilometer gjennom urørt villmark på Finnmarksvidda. Traséen går i en sløyfe fra Alta via Lakselv og Karasjok til Kautokeino og Masi tilbake til Alta. Vinneren i 2016, det danske laget CKL Denmark / MTB Racing Star med  brødrene Paw og Les Ager, gjennomførte på 68 timer og 40 minutter. Rittet finnes også i en kortere utgave, som går 300 kilometer i en sløyfe fra Alta mot Suossjavri sør for Masi og tilbake. 2016-vinnerne her gjennomførte på 19 timer og 25 minutter.  Ingen får lov å sykle alene, lagene består av to til tre personer.

TerrengetOffroad Finnmark Foto: Steinar Vik

Traseen følger kjerreveier, tråkk og stier på Finnmarksvidda. På enkelte partier mangler det sti, og syklingen blir særdeles krevende, man må til og med bære sykkelen. Hundrevis av bekker og noen mindre og større elver må også forseres. Antall klatremeter på 700-distansen er mellom 9 og 10 000. Rittet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten midnattssola. Det er lyst døgnet rundt, og dermed kan rittet gå uten stans i opp mot tre døgn.

Sjekkpunkter og distanser

Deltakerne sykler dag og natt langs traséen. Når de kommer til et av sjekkpunktene, er det obligatorisk stopp i fem minutter. På 700-rittet er det i tillegg tre obligatoriske stopp à tre timer. 300-rittet har ett obligatorisk stopp på en time - på valgfritt sjekkpunkt.  Offroad Finnmark stopper med andre ord ikke før sistemann er i mål, det er alltid noen som er underveis.  Sjekkpunktene er fjellstuer, skoler og grendehus. På sjekkpunktene får deltakerne både mat, drikke og mulighet til å hvile, og de kan også få teknisk hjelp med sykkelen. Deltakerne spores via en App på deres egen mobil, og de kan følges direkte på et kart på nett eller ved en spesielt utviklet App.

Fra Danmark til Finnmark

Deltakerne er i klassen særdeles spreke amatører, og den typiske deltakeren er en mann på rundt 40 som trener mye.  På 700-rittet er det i 2016 fortsatt en tydelig dansk dominans, mens det også kommer ryttere fra Australia og Finland, mens nordmenn kommer først på tredjeplass. 300-rittet er derimot dominert av nordmenn, og med sterk lokal deltakelse.

180 frivillige

Offroad Finnmark utmerker seg med et høyt servicenivå. Hele 180 frivillige er i sving for å sørge for en prikkfri avvikling og omsorg og oppfølging av deltakerne, og de jobber langs hele traséen på hele Finnmarksvidda så vel som i start- og målområdet i Alta.


The races

Offroad Finnmark is the toughest terrain-cycling race in the world. 700 kilometres through unspoilt wilderness, all across the Finnmark mountain plateau.

The toughest mountainbike race in the world

The long version of Offroad Finnmark stretches across 700 kilometres of unspoilt wilderness on the Finnmark mountain plateau. The trail goes from Alta, through Lakselv and Karasjok, onto Kautokeino and Masi before returning to Alta. Team CKL Denmark / MTB Racing Stari, the Danish winners in 2016 completed the race in 68 hours and 40 minutes. The race also exists in a shorter version, stretching 300 kilometres from Alta towards Soussjavri south of Masi and back again. In 2016 the winners completed the race in 19 hours and 25 minutes. No one is allowed to ride alone, teams consist of two or three persons.

Terrain

The trail follows offroad paths, trails and cart roads on the Finnmark mountain plateau. Certain stretches have no paths whatsoever, making the cycling extremely demanding. In certain areas the riders have to carry their cycles. Hundreds of streams and a few rivers of various sizes have to be crossed. In of700 the riders have to climb approximately 9-10000 meters. The race would not be possible to complete had it not been for the midnight sun. 24 hours of daylight ensures that the race can be completed without halt through three full days.

Checkpoints and distances

The participants cycle day and night along the trail. When they reach one of the checkpoints, they make a obligatory stop for five minutes. On of700 there are three additional stops measuring three hours each. Of300 has one obligatory stop of one hour - at a checkpoint of their own choice. Offroad Finnmark does in other words not end before the last rider has finished, there is always someone riding. The checkpoints are mountain lodges, schools and community houses. At the checkpoints the riders are given food, drinks and an opportunity to rest. The riders can also receive help and service to their bikes at the checkpoints. The riders are tracked by an app installed on their own cellphones. All riders can be tracked directly through a map, online or through a specially designed app.

From Denmark to Finnmark

Riders in the race are exceptionally vigorous amateurs, and the prototype participant is a man of approximately 40 years of age in prime condition. Of700 in 2016 is still dominated by the Danish riders, but there will also be riders from Australia and Finland attending. Norwegian participants only place third. Of300 on the other hand is dominated by Norwegians, many of them locals.

180 volunteers

Offroad Finnmark distinguishes itself through a high level of service. An impressive 180 volunteers strive to make the event a success. Caring for and attending to the needs of the riders, the volunteers are found all along the routes, on the mountain plateau, in the wilderness and near the start and finishing areas.